Kriptografija

 poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije (FESB), šk.god. 2006./07.

 


Nastava: putem konzultacija (po dogovoru).

Kontakt: borka@fesb.hr  ili  borka@pmfst.hr.


 Osnovna literatura:

       1. A. Dujella, Kriptografija, skripta (dostupna na adresi: http://web.math.hr/~duje/kript.html);

        2. A. Dujella i M. Maretić, Kriptografija, Element, Zagreb, (u pripremi);

        3. D. R. Stinson: Cryptography. Theory and Practice, CRC Press, Boca Raton, 2005 (third edition);

        4. N. Koblitz: A Course in Number Theory and Cryptography, Springer-Verlag, New York, 1994.

Dodatna literatura: (više)


Sadržaj:

      1. KLASIČNA KRIPTOGRAFIJA (po A. Dujella, Kriptografija )

              Osnovni pojmovi

             Supstitucijske šifre

               Vigenereova šifra

               Playfairova šifra

                  Hillova šifra 

               Jednokratna bilježnica 

               Transpozicijske šifre

               Naprave za šifriranje

                      Matematičko predznanje:
                            - Pojam (definicija): grupe, prstena, polja (kratki pregled);
                            - Primjeri:
                                - prsten ;
                                - grupa permutacija (vidjeti:
K. Horvatić,  Linearna algebra, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004. (str.75-82)).

 

    2. MODERNI SIMETRIČNI BLOKOVSKI KRIPTOSUSTAVI

    3. KRIPTOGRAFIJA JAVNOG KLJUČA

    4. KRIPTOGRAFIJA U PRAKSI


Način polaganja ispita:

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Student se može osloboditi polaganja ispita, dijelom ili u cijelosti, redovitim rješavanjem domaćih zadaća, te izradom i obranom    seminarskog rada.

Prva zadaća: obuhvaća gradivo prvog dijela (1. KLASIČNA KRIPTOGRAFIJA).

Prva zadaća: Pekić, Mazalin, Kedžo.  Rok predaje zadaće je 1. lipnja 2007.


Termini ispitnih rokova:

Prvi termin:

Drugi termin: 

Komisijski ispit: