Naslovna

 

Uvodno o energetskom certificiranju zgrada

 

 

Programi osposobljavanja

 

 

Prijave za sudjelovanje

 

 

Nastavno osoblje

 

 

Termini osposobljavanja

 

 

Literatura

 

 

Suglasnost Ministarstva

 

 

FAQ (Forum)

 

 

Kontakt

 

 

Uvodno

 

Sukladno Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ("Narodne novine" broj 88/17, 90/20, 1/21, 45/21) te Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ("Narodne novine" broj 73/15, 133/15, 60/20, 78/21.).

 

A.    Program struènog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehnièkim sustavom - Modul 1

 

B.     Program struènog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehnièkim sustavom - Modul 2

 

C.    Program obveznog usavršavanja ovlaštenih osoba za provoðenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada Obvezno usavršavanje

 

           Nositelj i izvoðaè gore navedenih  Programa je Fakultet, elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveuèilišta u Splitu. Predviðeno trajanje programa iznosi:

 

- Modul 1 u trajanju od 40 sati

- Modul 2 za strojarsku struku u trajanju od 30 sati

- Modul 2 za elektrotehnièku struku u trajanju od 16 sati

- Modul 2 za arhitektonsku i graðevinsku struku u trajanju od 24 sata (trenutno se ne izvodi na FESBu)

- Program usavršavanja – 8 sati

 

Osobe koje žele ostvariti pravo na osposobljavanje moraju imati:

 

-  radno iskustvo u struci koje je steèeno nakon završenog diplomskog sveuèilišnog studija arhitektonske, graðevinske, strojarske ili elektrotehnièke struke ili specijalistièkog diplomskog strucnog studija arhitektonske, graðevinske, strojarske ili elektrotehnièke struke, tijekom kojega je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno nakon završenog preddiplomskog sveuèilišnog ili preddiplomskog struènog studija arhitektonske, graðevinske, strojarske ili elektrotehnièke struke..

 

Ovisno o završenom programu polaznik stjeèe osposobljenost za:

 

A. provoðenje energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada s jednostavnim tehnièkim sustavom, odnosno sukladno Pravilnicima NN 73/15., NN 133/15, NN 60/20,   Modul 1,

 

B. provoðenje energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada s složenim tehnièkim sustavom, odnosno sukladno Pravilnicima NN 73/15., NN 133/15, NN 60/20, Modul 2,

 

C. Polaznik stjeèe najnovije spoznaje temeljem steèenih iskustava kao i dodatna znanja iz podruèja energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada, odnosno sukladno Pravilnicima NN 73/15., NN1 33/155, NN 60/20, Program trajnog usavršavanja za ovlaštene osobe.

 

Dinamika osposobljavanja

 

         Izvoðenje Programa osposobljavanja  je predviðeno  djelom kroz jutro, a djelom kroz popodnevne sate.  U nastavku, ovisno o programu, tablièno je dan  pregled dinamike osposobljavanja.

 

Dinamika izvoðenja programa osposobljavanja definirana je Prilozima pravilnika NN73/2015, tj. prilog 4a za Modul 1, prilog 4b za Modul 2 i prilog 4C za Obavezno usavršavanje.

 

 

      Provjera znanja se provodi u roku od 15 dana nakon završenog programa. Smatra se da je osoba uspješno položila ispit na Programu osposobljavanja ukoliko je na testu provjere znanja ostvarila najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet testa te je na praktičnom dijelu ispita ostvarila minimalni broj bodova za pozitivnu ocjenu.