Naslovna

 

Uvodno o energetskom certificiranju zgrada

 

 

Programi osposobljavanja

 

Prijave za sudjelovanje

 

 

Nastavno osoblje

 

 

Termini osposobljavanja

 

 

Literatura

 

 

Suglasnost Ministarstva

 

 

FAQ (Forum)

 

 

Kontakt

 

 

Prijave za sudjelovanje (prijavni obrasci), ovisno o programu osposobljavanja, mogu se preuzeti dolje na linkovima:

 

Modul 1

 

Modul 2

 

Modul 3

 

Obvezno usavršavanje

 

 

Popunjeni prijavni obrasci šalju se e-mailom na: certifikacijazgrada@fesb.hr

 

Nakon popunjavanja grupe, odnosno minimalnog broja polaznika,  isti se obavještavaju o terminu provoðenja osposobljavanja.

 

Kotizacije po programima osposobljavanja iznose:

 

Modul 1 – 800 EUR
(osloboðeno PDV prema Zakonu o PDVu i rj. kl.: 410-19/13-01/208; Ur.br.: 513-07-21-01/13-8 od 3.9.13.)

 

Modul 2 – elektrotehnièka struka - 450 EUR
Modul 2 – strojarska struka - 750 EUR
Modul 2 – graðevinska struka - 600 EUR
Modul 3 (za velika poduzeća) – 880 EUR


(osloboðeno PDV prema Zakonu o PDVu i rj. kl.: 410-19/13-01/208; Ur.br.: 513-07-21-01/13-8 od 3.9.13.)

 

Obvezno usavršavanje – 150 EUR
(osloboðeno PDV prema Zakonu o PDVu i rj. kl.: 410-19/13-01/208; Ur.br.: 513-07-21-01/13-8 od 3.9.13.)

 

Polaznicima su osigurani nastavni materijali te piæa i snack tijekom pauza u svim danima programa izobrazbe.
Polaznicima æe biti omoguæen rad u softveru za energetsku certifikaciju izdanom od strane Ministarstva MGIPU Energetski certifikator.
Kotizacija pokriva troškove organizacije i održavanja nastave te jedan izlazak na ispit.

 

U sluèaju nezadovoljavanja minimalnih uvjeta na ispitu svaki novi izlazak na ispit naplaæuje se 200 EUR (osloboðeno PDV prema Zakonu o PDVu i rj. kl.: 410-19/13-01/208; Ur.br.: 513-07-21-01/13-8 od 3.9.13.)

 

Važna napomena:

 

Uplata kotizacije mora se izvršiti najkasnije sedam dana prije službenog datuma objave poèetka programa osposobljavanja, a o èemu æe polaznici biti obaviješteni.


Uplatu izvršite na sljedeći način (primjer Modul 1):

Iznos: 800 EUR
IBAN: HR2823600001102061001 Zagrebaèka banka d.d Unicredit group
Mod: 67
poziv na broj: vaš OIB ili OIB poduzeæa
Predmet:VAŠE IME za Izobrazbu za EP i EC - Modul 1-FESB
Sveuèilište u Splitu-Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Matièni broj: 3118339
OIB: 00857144221
R. Boškoviæa 32, 21000 Split, HrvatskaKod prijave na MODUL 2 molimo Vas da obratite pažnju prijavljujete li za strojarsku ili elektrotehnièku struku, te sukladno tome unese gore navedeni iznos i naznaku za koju struku prijavljujete Modul 2.

Kopiju potvrde o uplati molim vas dostavite na e-mail: certifikacijazgrada@fesb.hr